26.6.2016

Růžena Řeháková

Metoda ONE BRAIN (kineziologie)

Vezicka

Metoda ONE BRAIN (kineziologie)


       Metoda One Brain (v překladu Jednotný mozek) je v Čechách známá jen několik let, přesto však má již řadu příznivců. Je nenásilná, bezpečná, má jemný přístup ke klientovi, jednoduché použití a často překvapující výsledky.
       Lidský organismus pracuje jako počítač s obrovskou kapacitou paměti. Každá informace se zapisuje do buněčné paměti mozku i těla a zůstává tam až do konce života. Je mnoho situací, které v nás vyvolávají negativní emoce (např. pocity strachu, nepřátelství, opuštěnosti, zklamání). Takové situace, zvláště pokud se opakují nebo jsou velmi intenzivním prožitkem spojeným s negativní emocí, jsou pro nás stresující a mohou zablokovat energetické proudění na úrovni mozkové činnosti a následně i energetické proudění v příslušné části těla. Důsledkem mohou být různé psychické nebo fyzické problémy.
       Například – od dětí i dospělých očekává jejich okolí bezproblémové vstřebávání nových informací, jejich následné zapamatování, suverénní hlasité čtení a perfektní projev na veřejnosti bez projevů trémy a strachu. Toho můžeme dosáhnout jen za předpokladu správné spolupráce obou mozkových hemisfér. Pokud však vznikne energetická nerovnováha v důsledku negativních emocí (např. rodiče nám vyčtou, že jsme nesplnili jejich očekávání a neumíme rychle psát), může se nerovnováha projevit např. poruchou koordinace pohybů ruky a očí při psaní.
       Terapeut One Brain získává informace o klientovi, se kterým pracuje, prostřednictvím svalového testu. Terapeut tedy „hovoří“ s tělesnou pamětí testované osoby tak, že jemným tlakem testuje její svaly. Terapeut pomůže klientovi pochopit podstatu jeho problému. Uvědoměním si emocionálního stresu spojeného s problémem dojde u klienta k uvolnění emočního bloku (odblokování) a k „přeškolení buněčné paměti“. Po odblokování dochází k zintegrování činnosti těla a mozku, ke správné spolupráci obou mozkových hemisfér.
       Jednoduchá, ale velmi účinná cvičení, která jsou během konzultace součástí korekcí, může klient následně velmi úspěšně využívat v každodenním životě a předcházet tak následkům stresových situací.
        U dětí lze odblokovat např. noční děsy, pomočování, problémy s učením, koktavost, problémy v kolektivu, chronická onemocnění, alergie, nezdravé pouto na rodiče,...

Metoda One Brain zásadně nepracuje s minulými životy.

Hlubinná abreaktivní psychoterapie


Psychoterapeutický postup hlubinné abreaktivní terapie vychází z teorie osobnosti ing.Andreje Dragomireckého. Terapie využívá regresní asociační techniku, umožňující vybavovat si a znovu prožít nejen události stávajícího života včetně vlastního narození, ale jít pak ještě i dál do minulosti.

Hlubinnou abreaktivní psychoterapií je možné řešit všechny potíže psychické a psychosomatické. Spadá sem problematika spojená s neurózami, fóbiemi, depresemi, vztahovými problémy, fantomovými bolestmi, sexuálními deviacemi a další.

Psychoterapeutická praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie je zajímavá nejen šíří svého záběru, ale i tím, že umožňuje hlubší filosofický pohled na řadu duchovních zákonitostí, o kterých se sice často hovoří, ale mnohým chybí praktické ověření jejich správnosti.

( Z knihy A.Dragomireckého PSYCHOTERAPIE I.)


Bachova květová terapie


„Nemoc je jedinečná a nápravná. Nechce se nám pomstít a ani není strašná. Je pouze prostředkem, který chce naši duši upozornit na naše chyby a ochránit nás před nimi. Zabraňuje nám dopustit se ještě větších omylů, způsobit větší škody a vrací nás na stezku pravdy a světla , kterou jsme neměli opustit.“

Dr. Edward Bach: Gesammelte Werke
Aquamarin Verlag, Grafing 1988

Dr. Bach byl hluboce přesvědčen, že každý člověk má ve svém životě určení nebo úkol, který se rozhodl splnit. Jestliže nedochází k uskutečnění této vnitřní a vnější úlohy, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, anebo se mohou přihodit jiné, těžké životní situace. Květové esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo, duši i ducha a jsou mu jedinečným zdrojem pomoci k životu v harmonii se svým Já. Slouží jako přirozené katalyzátory ve vývojových stadiích života a harmonizují lidské energetické pole. Podporují a obohacují každé lékařské a psychoterapeutické ošetření. Snesou se s každým dalším léčebným prostředkem a také s psychofarmaky. Bachova květová terapie je jednoduchá a mírná metoda. Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají žádné vedlejší účinky. Nesprávně zvolená esence není tělem energeticky přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody. Tato terapie nepotírá to negativní, co v člověku je, nýbrž podporuje jeho pozitivní potenciál. Vysoké kmitání, vibrace různých divoce rostoucích rostlin, které podle Dr.Bacha podléhají tzv. vyššímu „Uspořádání“ se přenáší také na člověka, který je užívá. Tento změněný harmonický stav tak umožňuje překonání problémů, výzev života a podporuje zdraví.

„Když někdo v dnešní době tvrdí, že tyto byliny mohou vyléčit všechny nemoci, musí se k tomu také dodat, že to platí jen v případě těch, kdo se skutečně chtějí uzdravit. Za určitých okolností přináší nemoc také určité přednosti, které nemocný v některých případech nechce ztratit. Nemocí může získávat třeba sympatie nebo pozornost. Nemusí pracovat nebo mu nemoc umožňuje vyhnout se nějaké nepříjemné povinnosti; někdy může znamenat také finanční přednosti jako je důchod nebo odškodnění, náhrada bolestného atd. V určitých případech může být i pochopitelné, že někteří trvají na svých omezeních nebo bolestech, neboť by ztratili výhody, které jim nemoc přináší!“

Dr. Edward Bach: Gesammelte Werke
Aquamarin Verlag, Grafing 1988


                                 Reiki

Reiki je japonské označení pro univerzální, vším pronikající životní a světelnou energii. Touto přirozenou metodou léčení jsou pro svůj celostní účinek a jednoduchost použití nadšeny miliony lidí na celém světě.

Reiki je holistická metoda, která pomáhá při léčení nemocných tím, že pomáhá jejich vnitřním energetickým zdrojům bez ohledu na vnější příznaky. Přitažlivost tohoto způsobu léčby je v její praktičnosti, použitelnosti a jednoduchosti. Není nijak v rozporu s klasickými lékařskými postupy, ani není náhradou za ně. Působením Reiki energie dochází k fyzickému i psychickému uvolnění a sharmonizování.

V obdobích, kdy se necítíme dobře, nejsme ani dobře propojeni  s ostatními lidmi. Pocit oddělenosti jen znásobuje nepohodu, smutek a bolest. Působením energie Reiki znovunastolíme pocit dávání a braní lásky, pocit jednoty s lidmi, se světem, s životem. Tento návrat do stavu harmonie a rovnováhy je nezbytný pro každou lidskou bytost.Metodou Reiki se vzhledem k jejím účinkům a jednoduchosti může uzdravit jedinec sám, anebo může touto energií pomáhat druhým. Reiki je jedna z cest k tomu, co můžeme nazvat ,,návratem domů“.


Principy učení Reiki

Dnes budu vděčný za všechna svá požehnání.

Dnes se nebudu trápit.

Dnes se nebudu hněvat.

Dnes budu dělat svou práci poctivě.

Dnes budu laskavý ke svému bližnímu a ke každé živé bytosti.


Tvůrce učení Reiki Mikao Usui

 
mikao-usui.jpg ()

 

Pozitivní vliv účinků Reiki na náš každodenní život:

Posílení našeho vnitřního vnímání. Jsme citlivější vůči energii jiných lidí, věcí i sama sebe. K tomu patří i zostření intuitivního vnímání, smyslu, který míváme často blokovaný.

Rostoucí sebedůvěra a rostoucí důvěra v život. Poznáváme své pravé místo, kde je nám v životě dobře, cítíme se v souladu s okolím.

Větší soucit se všemi a vším, včetně nás samých. Vnímáme více, že všichni jsme zde propojení a žijeme z téže podstaty.

Rostoucí pocit zodpovědnosti vůči našemu vlastnímu životu a existenci. Začínáme brát život do vlastních rukou a spolupracovat s bytím, nikoliv proti němu.

Řešení starých problémů. Reiki vyplavuje na povrch staré neřešené problémy, chybné postoje a omezující systémy přesvědčení. Reiki není a nemůže být chápáno jako kouzelná pilulka, která za nás vše řeší.  Podporuje nás však ve větší sebedůvěře a rozhodnosti při nových životních krocích.

Použitá literatura: F. A. Petter : Ohně Reiki, Eleanor McKenzie :Reiki- léčení univerzální životní energiíCopyright © 2007-2011 All rights reserved. Designed and Powered by: www.valid.cz